Výzva na predloženie ponuky

 

Ján Jasenský – JMS štúdio, ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie
špecifikovaný predmet zákazky.
 
“Fotoaparáty a príslušenstvo, Svetelná technika s príslušenstvom a PC pracovné stanice a monitory“
 
Víťaz verejného obstarávania : FaxCopy Pro s.r.o., Domkárska 15, 821 05 Bratislava, IČO 47076178
 

Výzva na predloženie ponuky

 

Ján Jasenský – JMS štúdio, ako obstarávateľ v zmysle §8 ods. 1) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“), Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie
špecifikovaný predmet zákazky.
 
„PC pracovné stanice a monitory“
 
Víťaz verejného obstarávania : EPoS SB, sr.o., Puškinova 531/18, 08301 Sabinov, IČO 17085861
 
 
 Súbory na stiahnutie: