Výzva na predloženie ponuky

 

Ján Jasenský – JMS štúdio, ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie
špecifikovaný predmet zákazky.
 
“Fotoaparáty a príslušenstvo, Svetelná technika s príslušenstvom a PC pracovné stanice a monitory“
 
 
 
 
 
 
Súbory na stiahnutie: